วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11(10/08/2552)

ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล และประเมินสารสนเทศ

จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น